© opravdové koučování | 2023

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO

Opravdový vztah s.r.o.

Vojtěšská 211/6

Praha 1

110 00

IČ: 09849548

Ochrana osobních údajů – podmínky

Tyto podmínky se vztahují na stránky www.opravdovekoucovani.cz a také na žádosti o přidání do e-mailové databáze na stránkách www.opravdovekoucovani.cz formou zadání e-mailu – zejména při stahování obsahu zdarma nebo při vyplnění kontaktního formuláře.

Kupujícím se rozumí návštěvník webových stránek www.opravdovekoucovani.cz, který se rozhodne vyplnit kontaktní formulář.

Prodávajícím se rozumí firma Opravdový vztah s.r.o., která stránky www.opravdovekoucovani.cz provozuje a poskytuje Kupujícímu služby a produkty na základě kontaktu Kupujícím.

Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) osobní údaje Kupujícího, které mu Kupující poskytl v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, (dále jen “Kupní smlouva”). Tyto osobní údaje bude Prodávající zpracovávat dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem plnění smlouvy o dílo (účetní agendy, dopravy zboží, apod.), a dále dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem ochrany práv Prodávajícího v případě sporu.

Osobními údaji se dle čl. 4, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí veškeré informace, pomocí kterých lze tento subjekt identifikovat (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, odkaz na fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské prvky tohoto subjektu.


Zpracováním osobních údajů se dle čl. 4, odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


Zpracovávání osobních údajů Prodávajícím pro tyto účely je nutné k naplnění účelu smlouvy o dílo a není tedy podmíněno souhlasem subjektu údajů (Kupujícího).

Ochrana osobních údajů – doba

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání závazků z Kupní smlouvy a po dobu dalších 4 let od zániku veškerých závazků z Kupní smlouvy vzniklých mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud právní předpisy v případě konkrétních dokladů nestanoví delší archivační dobu.


Osobní údaje Kupujícího bude Prodávající zpracovávat sám, případně prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) zajišťujících pro Prodávajícího vedení účetnictví.

Osobní údaje Kupujícího mohou být zpřístupněny dopravcům zajišťujícím dodání zboží a také poradcům Prodávajícího vázaným povinností mlčenlivosti nebo osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům, nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Prodávajícího. Osobní údaje Kupujícího mohou být poskytnuty třetím stranám vázaným povinností mlčenlivosti, zajišťujícím pro Kupujícího služby jménem Prodávajícího.

Osobní údaje Kupujícího ze živých či online setkání, jako fotografie a videozáznamy, může Prodávající využívat pro účely propagace dalších produktů bez dalšího souhlasu Kupujícího. Tuto možnost může kupující odvolat písemnou žádostí.


Prodávající bude shromažďovat osobní údaje Kupujícího a tyto dále zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícím výše uvedenému účelu.

Ochrana osobních údajů údajů  – práva Kupujícího

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dává Kupujícímu práva:

a. právo získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje Kupujícího jsou či nejsou zpracovávány, a po-kud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou budou uloženy;


b. právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se týkají Kupujícího, dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
c. právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Kupujícího týkají, pokud je dán některý z důvodů uve-dených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, například pokud osobní údaje Kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
d. právo požadovat, aby Prodávající omezil zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména pokud Kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů;
e. pokud se Kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v souvislosti s objednávkou předmětu převodu na webovém portále www.opravdovekoucovani.cz stvrzuje, že byl poučen o zpracování jeho osobních údajů ze strany Prodávajícího, a že tomuto poučení porozuměl.

Kupující zadáním svojí e-mailové adresy a svojí žádostí o zařazení do e-mailové databáze na webovém portále www.opravdovekoucovani.cz stvrzuje, že byl poučen o zpracování jeho osobních údajů ze strany Prodávajícího, a že tomuto poučení porozuměl.

Pro více informací nebo v případě nejasností nás kontaktujte na dotazy@opravdovekoucovani.cz